Клинични пътеки

КП 260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

Документи нужни за прием:

 • 1. Направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7)-   издаден от специалист общопрактикуващ лекар . Талон n7 се издава от наблюдаващия невролог или личен лекар, придружен от
  амбулаторен лист и епикриза доказваща заболяването или решение на ТЕЛК. Пациентът има право на болнична рехабилитация всеки месец- 10 дни престой.
 • 2. Амбулаторен лист – издаден от общопрактикуващ лекар
 • 3. Копие от ТЕЛК решение
 • 5. Има право на 12 хоспитализации за календарна година – общо 120 дни
КП 261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

Талон 7 се издава от наблюдаващия невролог или личния лекар, абмулаторен лист, епикриза или ТЕЛК.

Прием: Деца от 0 до 24 месеца -12 хоспитализации, от 2 до 18 години – 4 хоспитализации,
Над 18 години 1 път годишно.

КП 262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

 • Прием по Клинична пътека №262 – „Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“
 • I вариант: След болнично лечение до 1 месец след десхопитализация /при медицински противопоказания да 3 месеца/, от специалности по профила на основното заболяване, удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на М3 – НЗОК, №7/ 1 бр. издадени от болница или ОПЛ /личен лекар/ придружено с амбулаторен лист.
 • II вариант: При пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70% по повод основното заболяване – инсулт /ТЕЛК/: Направление за хоспитализация /бланка на М3-НЗОК, №7/ – 1 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация от болнично заведение, издадени от специалист, провеждащ амбулаторно диспансерно наблюдение или от ОПЛ /личен лекар/.
 • III вариант: Направление за хоспитализация /бланка на М3 – НЗОК, №7/ – 1 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация от болнично заведение, издадени от физиотерапевт, когато е налице недостатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ.
  НЗОК заплаща клинична пътека /КП/ еднократно годишно за един пациент. При диагнози с кодове I69 НЗОК заплаща КП двукратно годишно за лечение на едни пациент до 24-я месец от инцидента, документирано доказано с епикриза.
КП 263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

І вариант: Пациентът да е пролежал в неврологично отделение. От съответното отделение да бъде издадена епикриза, в която се описва, че пациентът се насочва за рехабилитация в специализирана болница.

 • Направление №7 от специалиста, провел болничното лечение или ОПЛ в два екземпляра; Ако в епикризата няма описание на ЕМГ-изследването, трябва да се представи и ЕМГ (давност 6 месеца);
 • Лична амбулаторна карта, ако пациентът желае болничен лист
 • Лична карта

ІІ вариант

 • Проведена амбулаторно физиотерапия при специалист физиотерапевт;
 • Направление № 7, издадено от специалиста физиотерапевт, провел лечението;
 • Амбулаторен лист;
 • Етапна епикриза, в която се описва състоянието на пациента и се насочва за физиотерапия в специализирана болница;
 • Електромиография (ЕМГ изследване с давност 6 месеца)
КП 264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

Необходимо е пациентът да е пролежал в кардиологично отделение – до 1 година след проведено болнично лечение след остър инфаркт, сърдечна операция и други хирургични интервенции;

 • Медицинска документация: епикриза от кардиологичното отделение с давност 1 година
 • Направление № 7 от ОПЛ или кардиолог
 • ТЕЛК решение
КП 265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

І вариантНеобходимо е пациентът да е пролежал в отделение (ортопедия, травматология, ревматология);

 • От съответното отделение да бъде издадена епикриза, в която се описва, че пациентът се насочва за рехабилитация в специализирана болница;
 • Направление №7 – от специалиста, провел болничното лечение или от личен лекар. Ако в епикризата няма описание на рентгеново изследване, трябва да се представи и рентгенова снимка с разчет (давност 2 г.);
 • Лична амбулаторна карта, ако пациентът желае болничен лист;
 • Здравна книжка, ако пациентът желае да се възползва от стоматологични услуги; Лична карта.

Изключения: Оперирани след травма на опорно-двигателен апарат, след алопластика (смяна на става), имат право два пъти в годината да провеждат физиотерапия с епикриза с давност до 1 година

ІІ вариант: Амбулаторно проведена физиотерапия при специалист физиотерапевт; Специалистът физиотерапевт издава Направление №7 (направление за хоспитализация):

 • Амбулаторен лист; Рентгеново изследване (давност 2 години); за диагноза М 51.1 е необходимо ЕМГ изследване с давност до 6 месеца

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!